Świetlica – informacje dla rodziców

Świetlica SP 11 w Głogowie ogłasza

Konkurs plastyczny pt:
„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ ULICE”

1. Organizatorami konkursu jest: Elżbieta Salamon – wychowawca świetlicy szkolnej.
2. Konkurs rozpoczyna się 16 września 2019 r. i trwać będzie do 27 września 2019 r.
3. W konkursie wezmą udział uczniowie klas I – III.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie:
Pracy przestrzennej wykonanego w dowolnej technice. Temat pracy: „Bezpieczne przejście przez ulice”.
a) Prace konkursowe należy złożyć do świetlicy szkolnej do dnia 27.09.2019 r.
b) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
c) Uczniowie biorący udział w konkursie mogą przekazać tylko jedną pracę.
d) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz danymi. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
e) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1.10.2019 r.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie jej fotografii na stronie internetowej szkoły.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin

 

OGŁOSZENIE !

Rodzice przyszłych pierwszoklasistów oraz obecnych uczniów klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie proszeni są

o złożenie druku zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

w terminie od 09.03.2018 do  30.03.2018r. [*]

Druki zgłoszeń dostępne są na stronie:

oraz w świetlicy i  sekretariacie SP nr 11.

ZGODNIE Z REGULAMINEM ŚWIETLICY DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY O AKTUALNYM ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW).

[*] Warunkiem przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego.

 

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE:

•  Zajęcia poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój zainteresowań.
•  Wycieczki edukacyjne, spotkania tematyczne. Czytelnictwo.
•  Zajęcia artystyczne (teatr, muzyka, tańce i śpiew).
•  Zajęcia plastyczno – techniczne.
•  Zajęcia rekreacyjne i terenowe; gry i zabawy.

ZABAWY DOWOLNE:

•   Zabawy tematyczne.
•   Zabawy w kącikach zainteresowań.
•   Zabawy ruchowe.
•   Zabawy ze śpiewem.
•   Gry i zabawy świetlicowe.
•   Rozrywki umysłowe.
•   Prace porządkowo – gospodarcze.

Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mają tu możliwość swobodnej zabawy, która nie tylko daje odprężenie i relaks po przebytych lekcjach ale też sprzyja nawiązaniu relacji między sobą. Dzieci w świetlicy spędzają mile czas, oczekując na swoich rodziców.

HYMN NASZEJ ŚWIETLICY

ZAGADNIENIA OMAWIANA NA ZEBRANIU Z RODZICAMI DNIA 07.09.2017 R.

• Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.
• Przedstawienie ramowego rozkładu dnia pracy świetlicy.
• Przedstawienie zajęć obowiązujących i dowolnych na świetlicy.
• Przedstawienie działań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
• Zapoznanie rodziców z procedurami odbierania dzieci ze szkoły oraz regulaminem świetlicy.
• Omówienie zasad wychodzenia dzieci do domu.
• Obowiązkowa wyprawka z materiałami do zajęć plastycznych (do końca września).
• Sprawy różne.

TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZOWANA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018