ZASADY ZDALNEGO MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIA I OCENIANIA

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie z dnia 23 października 2020 r.

ZASADY ZDALNEGO MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIA I OCENIANIA

Postanowienia ogólne:

 1. Kształcenie zdalne Ucznia podlega monitorowaniu i ocenie.
  1. Lekcje odbywają się wg planu zajęć.
  1. Niniejsze zasady mają charakter przejściowy i wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie,

w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do realizacji.

 • Głównym narzędziem służącym monitorowaniu postępów uczniów jest dziennik elektroniczny oraz classroom, za pośrednictwem, których uczniowie są zobligowani do przekazywania zdjęć/ wykonanych prac itp.
  • Dziennik elektroniczny jest również narzędziem do wystawiania ocen i informowania uczniów

   i rodziców.

 • Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w NaCoBeZu w formatkach przesyłanych uczniom

z każdego przedmiotu przez zakładkę zadania domowe.

 • Jeśli uczeń nie ma dostępu do formatek, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniom potrzebnych materiałów.
  • Na czas nauki zdalnej został opracowany harmonogram lekcji online dla każdej klasy. Lekcje będą się odbywały wg stałych godzin lekcyjnych.
  • Czas lekcji online z nauczycielem z danego przedmiotu to 30 min: 20 minut- temat lekcji, natomiast pozostałe 10 minut – pytania do nauczyciela, pozostała część lekcji to odpoczynek Uczniów.
  • Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela.
  • Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.
  • Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie.
  • O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów
  • W terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym.
  • Egzamin klasyfikacyjny oraz poprawkowy zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej dostosowując go do warunków psychofizycznych i sprzętowych Ucznia w uzgodnieniu z uczniem

 i rodzicami w reżimie sanitarnym.

 1. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym sprawdzaniu wiedzy, możliwości weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu i indywidualną sytuacje każdego Ucznia uwarunkowaną ograniczeniami w związku z epidemicznym zagrożeniem.
  1. Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności uczenia się i rozwijanie zainteresowań uczniów.
  1. W ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie i poprawność wykonywanych zadań.
  1. Nauczyciele przedmiotów indywidualnie określają kryteria oceny pracy podlegającej ocenie, kierując się zasadami:
 2. działać na korzyść Ucznia,
 3. wykorzystać wszelkie dostępne możliwości wsparcia i motywowania Ucznia,
 4. oceny wystawiać możliwie często (oczywiście w pełni uzasadnionych sytuacjach).

Metody i formy zdalnego monitorowania i oceniania:

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

 1. Wykonywanie zadań krótko i długoterminowych;
  1. Wykonywanie zadań obowiązkowych i dodatkowych, tzw.(dla chętnych);
  1. Wykonanie zadań typu: karty pracy, wypracowania, projekty itp. przesłanych przez uczniów na classroom w określonym terminie;
  1. Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online-meet;
  1. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych, testów sprawdzających wiedzę na classroomie-formularz lub QIZIZZ.(Wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz,

w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w ustalonym przez nauczyciela  terminie.


Kryteria oceniania:

 1. Każde zadanie wysłane do Ucznia przez zakładkę w dzienniku elektronicznym i oznaczone, „wymagaj odpowiedzi” jest zadaniem obowiązkowym (poza zadaniami dla chętnych).
  1. Uczniowie będą oceniani za: – zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, spotkania na  Meet, odpowiedzi ustne,
  1. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo, jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania

 w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne.

 • Jeżeli Uczeń przyśle zadanie po terminie (do 3 dni) to wówczas jest poprawiana ocena niedostateczna na ocenę, jaką Uczeń otrzyma, ale z wagą o 1 pkt. niższą. Natomiast, jeżeli termin przysłania jest powyżej 3 dni to Uczeń nie ma możliwości poprawy.
  • Nauczyciele wskazują  kryteria brane pod uwagę przy  ocenie zadania.
  • Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za sprawdzian działowy

(poprawa sprawdzianu następuje  w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela).

 • Aktywność  Ucznia w trakcie zajęć zdalnego nauczania należy wziąć pod uwagę na koniec semestru.
  • Korzystanie przez Ucznia z prac innych osób( bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje ocena niedostateczną bez możliwości poprawy. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.
  • Uczeń, który będzie zakłócał prowadzenie lekcji online, otrzyma upomnienie wychowawcy klasy, po uprzednim wpisie przez nauczyciela przedmiotu uwagi do e-dziennika. Jeżeli to nie zdyscyplinuje Ucznia otrzyma on naganę dyrektora szkoły z wpisem do arkusza ocen.
  • Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Ocenianie w przedmiotach: religia /etyka, wf, technika, plastyka, muzyka.

 1. Przedmioty religia/etyka, wf, technika, plastyka, muzyka powinny przed wszystkim służyć rozwijaniu zainteresowań uczniów i wspierać pozostałe przedmioty w rozwijaniu kompetencji kluczowych i pożądanych postaw uczniów.
  1. Zadania do wykonania powinny być zadaniami długoterminowymi, możliwymi do realizacji przez Ucznia w warunkach domowych.
  1. Zadań podlegających ocenie nie powinno być więcej niż 1 na 2 tygodnie.

Za podstawowe narzędzie komunikacji w czasie zdalnej pracy uznaje się dziennik elektroniczny Vulcan. Poprzez zakładkę zadania domowe i załącznik One Drive nauczyciele, będą wysłać, zakres materiału do opanowania na dany dzień w postaci FORMATKI. Za pomocą classroom nauczyciel, będzie wysyłał informacje o innych sposobach komunikacji między nim a uczniami np.:

w jaki sposób będzie pracował w czasie kwarantanny,

w jakiej formie ma zostać odesłana praca domowa itp.

Obecność Ucznia na zajęciach potwierdza się, poprzez:

oznaczenie nz przez nauczyciela w dzienniku elektroniczny, w danym dniu od nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel określa obecność na podstawie odebrania zadania na Classroomie w wymaganym terminie.

Poza e-dziennikiem ze szkołą można nadal komunikować się telefonicznie, listownie, e-mail ( w godzinach pracy szkoły).

Wyjaśnienie:

Nauczyciel ma prawo wysłać dzień wcześniej wiadomość do Ucznia, z zakresem materiału, jaki jest wyznaczony na kolejny dzień.

Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się wysłanie poprzez profil rodzica informacji do wychowawcy, wyjaśniające przyczyny nieobecności Ucznia na zajęciach w terminie 7 dni.

Jeżeli przyczyną nieobecności Ucznia jest nagły problem z Internetem to można usprawiedliwić Ucznia telefonicznie. Rozumiemy, że Państwo nie mając w danej chwili dostępu do Internetu nie napiszą wiadomości poprzez e-dziennik. Telefonicznie należy podać sekretarzowi szkoły następując informacje:, kto usprawiedliwia Ucznia, imię i nazwisko Ucznia, klasę, oraz dni, które należy usprawiedliwić. Na usprawiedliwienie nieobecności rodzic ma 7 dni.

Usprawiedliwienia wysłane poprzez np.: skype, Messenger, WhatsApp, facebooka, itp. oraz z profilu Ucznia nie będą uznawane.

Wszelkie kontakty z nauczycielami odbywają się przez e-dziennik w godzinach od 800 do 1600.