Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły”

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioły”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Młodzieżowy Dom Kultury im. G. Pintery w Aleksandrowie Łódzkim

II. CELE KONKURSU

1.Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

2.Rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności dzieci i młodzieży.

3.Zachęcanie do czerpania inspiracji z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej – uczniów, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego , świetlic terapeutycznych, szkół.

2. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria A – wiek 7 -9 lat

II kategoria B – wiek 10 – 12 lat

III kategoria C – wiek 13 -15 lat

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną prace. Praca nie może być zbiorowa.

2.W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej: rysunek, malarstwo itp. oraz forma przestrzenna – ceramika

3.Prace w technice płaskiej należy wykonać w formacie A-3.

4.Każda placówka może zgłosić maximum 20 prac do konkursu.

5.Prace należy przekazać koordynatorowi szkolnemu p. MAGDALNIE NAROWSKIEJ s.204 w terminie do 20 listopada 2021 roku.

6.Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowym praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

7.Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:

 • imię, nazwisko i wiek autora pracy
 • adres, nazwa placówki
 • telefon kontaktowy

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem.
 2. Zapoznanie się z regulaminem oraz przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie zaakceptowanego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) w celu realizacji konkursu oraz relacji z jego przebiegu, a także w celu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej co jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) zgodnie z art. 1 pkt. 13 ustawy Prawo Oświatowe. Wizerunek będzie publikowany oraz transferowany do USA na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Dane w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku laureatów będą publikowane na stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatora, prasie oraz udostępnione odbiorcom: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Facebook zlokalizowana w USA, do której nastąpi transfer danych.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas konkursu oraz publikacji relacji na stronach internetowych.
 6. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych prosimy kierować pocztę elektroniczną na adres biuro@msvs.com.pl
 8. Dane nie będą podlegały profilowaniu, a przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia konkursu, a w zakresie wizerunku przez czas promocji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 9. Uczestnictwo w działaniach podczas konkursu „Anioły” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestników, zarejestrowany podczas realizacji konkursu.
 10. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz materiały filmowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych oraz w mediach (prasa, telewizja).
 11. Spółka Facebook Inc. w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK oraz profilu społecznościowym placówki do 18 grudnia 2021 roku

Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

ZAPRASZAMY!