Oferta MOPS Głogów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do zapoznania się z ofertą realizowanych w Ośrodku programach, których celem jest wspieranie rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego i wspomaganie jej rozwoju poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów.


Oferta tego typu warsztatów stanowi  ważne narzędzie wzmacniające pozytywne więzi rodziców z dziećmi.

Od września 2019r. w MOPS w Głogowie rozpoczynają się kolejne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców”  oraz spotkania grupy psychoterapeutycznej „Zobacz, usłysz”.

Proponowane programy  wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców i wychowawców, którzy chcą podejść do procesu wychowania w sposób odpowiedzialny.

Wdrażany przez pracowników Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych projekt socjalny „Szkoła dla Rodziców” to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. „Szkoła dla Rodziców” ma swoje fundamenty w idei „wychowania bez porażek”. Szczególną rolę odgrywa w niej umiejętność komunikowania się i zrozumienia.

Program ”Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań edukacyjnych.

Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych,
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie,
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.

Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

Realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Głogowie jest pedagog  Ewelina Nowak.

Kolejna propozycja dotyczy projektu grupy psychoterapeutycznej  „Zobacz, usłysz” dla rodziców i opiekunów młodzieży  podejmującej zachowania ryzykowne, w szczególności próby samobójcze i samookaleczenia.

Cele proponowanego projektu obejmują:
– 
podniesienie świadomości dotyczącej wpływu postaw rodzicielskich na rozwój i proces socjalizacji dzieci w wieku dojrzewania,
– nabycie i wdrożenie wiedzy dotyczącej prawidłowości okresu dojrzewania i istniejących wszechstronnych zagrożeń dotyczących tego etapu rozwojowego, w szczególności zachowań autodestrukcyjnych i prób samobójczych,
– odniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka wyzwalających zachowania problemowe osób młodocianych oraz ich skutków,
– rozwój kompetencji w zakresie pozytywnych relacji z dzieckiem w wieku dojrzewania,
– nabycie wiedzy na temat strategii i metod  radzenia  sobie w sytuacjach trudnych,
– poszerzenie świadomości na temat trudności związanych z przebiegiem  etapów rozwojowych.

Realizacja proponowanego projektu pod nazwą „Zobacz ,usłysz” obejmuje cykl ośmiu trzygodzinnych spotkań prowadzonych przez psychologa Łukasza Boguckiego oraz psychoterapeutę Aurelię Plichta.

Proponowane projekty kierowane są do mieszkańców Głogowa.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół  ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

ul. Sikorskiego 4, pokój nr  2 ,

 tel. 767276557,  767276530

        Sporządziła:
Ewelina Nowak