„Odłączeni” – konkurs

Rodzicie, Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu „Odłączeni”, który ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na niewłaściwe korzystanie z telefonu komórkowego i zachęcenie do szukania alternatywnych sposób na spędzanie czasu i odłączenie się od wirtualnego świata.

Temat przewodni konkursu: Moje pomysły na spędzanie czasu bez telefonu komórkowego.

W załączniku przesyłam: plakat konkursowy, regulamin konkursu oraz zgodę na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Uprzejmie prosimy o wydrukowanie plakatu oraz wywieszenie go w szkole, żeby uczniowie mogli bliżej zapoznać się z organizowanym konkursem

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJĄ WSPANIAŁE NAGRODY !

1.MIEJSCE- LOT SYMULATOREM BOEINGA 737-800  

2.MIEJSCE – PAKIET 2 LOTÓW W TUNELU AERODYNOMICZNYM FLYSPOT 
3.MIEJSCE – JAZDA GOKARTEM NA TORZE KARTINGOWYM LE MANS

Jakich pomysłów szukamy?

KREATYWNYCH, INNOWACYJNYCH, NIEPRZECIĘTNYCH.

I. Cel konkursu:

  • rozwijanie kreatywności
  • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z nieumiejętnym korzystaniem z telefonu komórkowego
  • zachęcenie do alternatywnych form spędzania czasu
  • popularyzacja kreatywnego i twórczego spędzania czasu
  • zachęcenie do rozwijania pasji wśród najmłodszych

II. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs obejmuje trzy kategorie

·       I kategoria – Konkurs rysunkowy/ fotograficzny/ graficzny

·       II kategoria – Filmowy

·       III kategoria – Pisemny

Struktura i przebieg konkursu:

1.     Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestników prac, które zostały wykonane samodzielnie oraz zgody  rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.

2.     Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, pełną nazwę klasy i szkoły uczestnika.

3.     Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

III. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w jednej z trzech kategorii:

KATEGORIA RYSUNKOWO-FOTOGRAFICZNO- GRAFICZNA

W tej kategorii uczestnik konkursu może nawiązać do głównego tematu konkursu czyli wskazać swoje pomysły na spędzanie czasu bez telefonu komórkowego. Uczestnik konkursu może przedstawić swoje pomysły w formie rysunkowej ( może to być dzieło namalowane farbami, rysunek kredkami, ołówkiem, z użyciem plasteliny  czy wycinanka z papieru); fotograficznej ( zdjęcie, kolaż zdjęć); lub graficznej ( grafika za pomocą graficznego programu komputerowego np. Paint, GIMP, Adobe Photoshop i inne).  Forma pracy i wielkość są indywidualnym wyborem uczestnika.  Pracę należy przesłać w formie tradycyjnej (rysunek, fotografia) lub internetowej (fotografia, grafika). Dozwolone jest wydrukowanie fotografii lub kolażu i przesłanie w formie tradycyjnej. Zalecamy aby grafikę przesyłać na nasza pocztę internetową.

KATEGORIA FILMOWA

W tej kategorii uczestnik konkursu może przedstawić swoje pomysły na spędzanie czasu bez telefonu komórkowego poprzez nagranie filmu. Forma filmu jest dowolna, może być to krótkie nagranie ( np. za pomocą tiktoka) lub dłuższy kilkunastominutowy film lub scenka. Dozwolone jest kadrowanie i łączenie poszczególnych części filmów. Nagranie może być wykonane z formatem dźwiękowym lub bez dźwięku. W tej kategorii nie są brane pod uwagę umiejętności filmowe lecz pomysłowość i kreatywność uczestników.  Pracę należy przesłać drogą elektroniczną.

KATEGORIA PISEMNA

W tej kategorii uczestnik konkursu może nawiązać do tematu konkursu lub opisać swój pomysł na rozwinięcie akcji Odłącz się  to znaczy wskazać jakie działania należy podjąć w celu zapobiegania zjawisku uzależnienia od telefonu komórkowego lub jego ograniczeniu. Uczestnik konkursu swoje pomysły może wyrazić w dowolnej formie pisemnej (reportaż, opowiadanie, wypracowanie, wiersz itd.). Praca może być napisana zarówno w formie tradycyjnej jak i komputerowej. W tej kategorii ważna jest kreatywność i pomysłowość. Forma pracy oraz jego długość to indywidualny wybór uczestnika konkursu.

V. Termin dostarczania prac i rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace należy  dostarczyć do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 kwietnia, wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu oraz przesłane na adres mailowy szkoły.

 
VI.  Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

  • sposób ujęcia tematu,
  • pomysłowość
  • kreatywność
  • walory artystyczne
  • zgodność z tematem konkursu

Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na mediach społecznościowych kampanii Odłącz się oraz na stronie internetowej www.odlaczsie.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej kampanii www.odlaczsie.pl

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

PROSIMY O DOKŁADNE OPISANIE PRZESYŁANYCH PRAC (imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, wybraną kategorią).

OPISANE PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ:

1.     DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES MAILOW: kontakt@odlaczsie.pl

LUB

2.     DROGĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES:  Wrocław ul. Zachodnia 20/64, 53-644


  

Serdecznie prosimy o przesłanie informacji uczniom. Z góry dziękujemy za pomoc.

Pozdrawiamy

Zespół Odłącz się