Zajęcia dla uczniów klas 1-3 korzystających z opieki w szkole od 25.05.2020 r.

Decyzją Organu Prowadzącego, zapisani uczniowie z naszej szkoły będą odbywali zajęcia w Szkole Podstawowej nr 10.

1. Szkoła będzie czynna w godzinach 6-45  –16.00

2. Liczebność grup nie może przekroczyć 12 dzieci.

3. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach, bez kontaktu  z innymi grupami.

4. Z sal należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany i inne).

5.Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez szkołę, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1.Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.

2. W pierwszej kolejności ze szkoły powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

3.Pierwszeństwo przyjęcia do placówki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizujące zadania związane    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

4.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

5.Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

6.Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do szkoły ( wejście główne ) przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi.

7.Dziecko przychodzące do szkoły będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą oraz dezynfekowane dłonie.

8.Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą  i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.

9.Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.

10.Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych!!!! –bez jakichkolwiek objawów. W przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę!!!

11.Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły, do podpisania:

–oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie

–oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem  dziecka do szkoły, jak i dotarciem dziecka do szkoły;

–zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka